Logo

Junta Directiva

La Junta Directiva de la FAIB és l’òrgan de gestió i administració de la Federació. Té encomanades les funcions de gestió administrativa i econòmica dels assumptes federatius, que ha de desenvolupar d’acord amb les directrius que emanin del president o de la l’Assemblea General si es cau. També corresponen a la Junta Directiva les funcions següents:
a) Acordar l’admissió dels futurs membres de la Federació que ho hagin sol·licitat per escrit.
b) Presentar davant l’Assemblea General, una vegada finalitzat l’exercici, l’informe o la memòria de les activitats realitzades i la liquidació de l’excercici econòmic vençut amb el balanç, el compte de resultats, el pressupost i el pla general d’actuació per a l’excercici següent.
c) Dur a terme les facultats de disposició econòmica establertes en l’article 71 dels Estatuts de la FAIB.
d) Estudiar i redactar les ponéncies que cal sotmetre a la consideració de l’Assemblea General.

2020-2024
CàrregPersona
PresidentBiel Gili Nadal
Vicepresidenta 1aMarina Bagur Olives
Secretari GeneralMateo Domínguez Fuentes
TresorerMario Avellaneda Soriano
VocalBaltasar Lourido Hermida
VocalManuel Ramírez Adamuz
VocalTomàs Pomar Amer
VocalPablo Jaime Vallejo Navío
VocalVicente Tur Mayans
VocalClaudia Troppa Heusel
VocalAtteneri Tur Alcobre
VocalAntonio Roig Serra
VocalJuan Sancha Matas
VocalCarmen García Merino
VocalFátima Blázquez Lozano
VocalEsteban Barceló Cerdá
VocalJose Juan Vellibre Belenguer
VocalDavid Francisco Tomás Alfonso
VocalAndrés Pulido Pons
VocalNatalia Romero Franco

Modificació Junta Directiva 7 de setembre de 2023