Alta-Renovació llicència Equip Esportiu Escolar


FEDERACIÓ D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS

Temporada: |

Tipus de llicència:

 

Nom de l'Equip
Responsable
DNI Responsable
Delegat
Any de fundació
Nº de registre
Domicili i Codi Postal
Localitat i Província
Email Responsable
Telèfon 1
Telèfon 2
 
El signant d'aquesta llicència autoritza la Federació d'Atletisme de les Illes Balears a registrar les dades de caràcter personal detallats en aquest imprès, els quals seran tractats de conformitat amb la legislació vigent (RGPD) segons es descriu en les següents pàgines d'aquest document.
 
Tractament de dades de caràcter personal
La sol·licitud de llicència federativa o de renovació de llicència federativa té la fi d'obtenir de la FAIB la tramitació i expedició de llicència que dóna lloc a la integració de l'interessat en la Federació d'Atletisme de les Illes Balears constituint això la base jurídica per al tractament de dades de caràcter personal i implicant l'acceptació o consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l'interessat sobre el següent:
a) Mesures tècniques i organitzatives: d'acord amb el que es disposa per el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE” i la LOPD 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, les dades proporcionades pels estaments físics federatius, seran incorporats i tractats en els diversos registres de tractaments i en els registres d'activitats en el cas de transferències de dades, sobre els quals la FAIB aplica: 1) Mesures tècniques i organitzatives apropiades, concebudes per a aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades i integrar les garanties necessàries en el tractament, a fi de complir els requisits del referit Reglament Europeu i protegir els drets dels interessats; 2) Mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessaris per als fins específics del tractament; i 3) Mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que comporti el tractament per als drets i llibertats dels interessats.
b) Dades identificatives del responsable del tractament: la responsable d'aquest tractament de dades és la Federació d'Atletisme de les Illes Balears (FAIB) situada al Poliesportiu Príncipes de España. Carrer Gremi Forners, 4. 07009. Palma de Mallorca. Illes Balears. CIF V07243819, Tf. 971 436 854 i adreça d'email faib@faib.es.
c) Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@faib.es
d) Finalitat del tractament: les seves dades seran usades per a poder atendre les seves sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.
e) Publicitat: només li enviarem publicitat amb la seva autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.
f) Legitimació: únicament tractarem les seves dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.
g) Destinataris: amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem. D'igual manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis, com per exemple la Real Federación Española de Atletismo. Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d'alguna llei.
h) Cessions o transferències internacionals de dades: podran produir-se cessions o transferències internacionals de dades, que no comptin amb una decisió d'adequació referida en l'article 45 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, o no comptar amb garanties adequades referides en l'article 46 del citat Reglament Europeu, a països que no comptin amb legislació de protecció de dades equiparable a la legislació espanyola o a la legislació europea.
La finalitat d'aquesta comunicació és complir amb els requisits exigits per l'autoritat governativa o legislativa del país corresponent. Els interessats coneixen, assumeixen i consenten específicament mitjançant la seva signatura en la sol·licitud de llicència els possibles riscos existents per a ells que impliquen tals transferències de dades, entre els quals es troben els següents: 1. Que l'entitat receptora de les dades no compti amb mesures tècniques i organitzatives apropiades, concebudes per a aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades i integrar les garanties necessàries en el tractament de dades en termes equiparables a la legislació espanyola o europea; 2. Que l'entitat receptora de les dades no compti amb mesures tècniques i organitzatives apropiades concebudes per a garantir els drets de protecció de dades dels interessats en termes equiparables a la legislació espanyola o europea; 3. Que l'entitat receptora de les dades no compti amb mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessaris per als fins específics del tractament; 4. Que l'entitat receptora de les dades no compti amb mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que comporti el tractament per als drets i llibertats dels interessats; 5. Que el país en el qual es trobi l'entitat receptora de les dades no compti amb una autoritat de control en matèria de protecció de dades.
Conforme a l'article 49 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i la LOPD 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, el consentiment de l'interessat atorgat mitjançant l'alta o renovació de la llicència serà vàlid específicament per a les transferències internacionals.
i) Publicació de dades: l'atleta (o en el seu cas el pare, mare o tutor de l'atleta menor de 14 anys) autoritza expressament que les seves dades apareguin en totes les bases de dades d'accés públic mantingudes per la FAIB que proporcionen informació referent a la seva llicència, els seus resultats i marques obtingudes en diferents competicions i temporades, així com el seu nom cognoms, fotografia, data de naixement, ciutat de naixement, nacionalitat, i club de pertinença. En particular les referides dades identificatives quedaran visibles en la pàgina web de la FAIB amb la finalitat de mostrar els seus resultats en l'apartat de consulta d'atletes de l'esmentada pàgina web. Així mateix seran públiques tant la relació d'inscripcions de competicions com la relació de resultats d'aquestes, en les quals apareixeran publicats les dades dels interessats referits al nom, dos cognoms, número de llicència, data de naixement o edat, sexe, nacionalitat, comunitat autònoma de procedència, ciutat de procedència, ciutat de naixement, club de pertinença i resultats esportius.
j) Conservació de les dades: conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura i respectuosa amb el medi ambient.
k) Drets: En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si és incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions. Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li. En les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per al seu emplenament. Per a saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). L'exercici de tots aquests drets haurà d'efectuar-se conforme a les regles de la bona fe i sense incórrer en frau de llei. L'exercici d'alguns d'aquests drets pot donar lloc a l'extinció de la relació jurídica federativa de l'interessat amb la FAIB i dels drets i deures dimanants de tal relació; no obstant això, això no impedirà ni l'inici o continuació de qualsevol procediment administratiu, arbitral i/o judicial en què l'interessat pogués trobar-se involucrat ni la utilització de les dades de caràcter personal en tals procediments.
l) Reclamacions: en cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'algun dels mitjans següents: *Seu electrònica: www.agpd.es *Adreça postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid *Via telefònica: Tel. 901 100 099 - Tel. 91 266 35 17. Formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l'assistència d'advocat ni procurador.
 
La comunicació de les dades personals i el consentiment per al tractament de dades, transferències de dades i cessions continguts en el present document són requisit necessari per a la tramitació, expedició i gestió de la llicència i, en conseqüència, per a la integració en la Federació d'Atletisme de les Illes Balears.
No comunicar aquestes dades i/o no atorgar consentiment per a aquest tractament i cessions tindrà com a conseqüència la no tramitació i la no expedició de la llicència i la consegüent no integració de l'interessat en la Federació d'Atletisme de les Illes Balears, sense que la llicència desplegui efectes en l'àmbit autonòmic.
D'igual manera, l'exercici d'algun dels drets anteriorment indicats sobre les dades personals, efectuat amb posterioritat a la comunicació i prestació del consentiment, podrà donar lloc a la suspensió o cancel·lació de la llicència i de la relació jurídica subjacent, unilateralment per part de la FAIB, quan això no possibiliti desenvolupar les seves funcions, o afecti a aquestes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari de la FAIB, Mateo Domínguez Fuentes
 
Nom i signatura del Responsable de l'Equip Esportiu Escolar

Leave this empty:

Signature arrow


Signature Certificate
Document name: Alta-Renovació llicència Equip Esportiu Escolar
lock iconUnique Document ID: 6f574339eec12780d4a8d390091c2b97b341b7fa
TimestampAudit
11/10/2020 18:30 CESTAlta-Renovació llicència Equip Esportiu Escolar Uploaded by Mateo Domínguez Fuentes - mdominguez@faib.es IP 185.216.32.44