Clàusules i consentiment informat COVID-19

Clàusules

La crisi sanitària del COVID-19 fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures tendents a complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L’establiment i compliment de les citades mesures requereix d’una sèrie de compromisos i formes d’actuació per part, fonamentalment, d’organitzadors i participants. La lectura i acceptació de les següents clàusules i condicions és condició indispensable per a prendre part en els campionats o competicions organitzades per Federació d’Atletisme de les Illes Balears (FAIB).

El participant declara i manifesta:

1. Que és coneixedor del protocol de competicions de pista i de la normativa de proves de controls que té publicat la FAIB en relació amb la presència i participació en competicions generat a conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19.

2. Que es compromet a complir les directrius o seguir les recomanacions que es continguin en tal protocol, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o personal d’organització presents en la competició en relació amb les mesures per a evitar contagis per COVID-19.

3. Que es compromet a no acudir ni prendre part en l’esdeveniment o competició en el cas que patís símptomes que poguessin ser compatibles amb el contagi del COVID-19. Això resultarà extensiu, igualment, als casos en els quals els símptomes fossin soferts per tercers amb les quals la persona participant tingui o hagi tingut un contacte del qual objectivament pogués derivar-se un contagi.

4. Que, cas de tenir coneixement d’estar afectat pel virus del COVID-19, es compromet a no acudir ni prendre part en l’esdeveniment o competició mentre les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, bé per a la seva persona, bé per a la resta dels assistents amb els quals pogués tenir contacte.

5. Que, amb els mitjans al seu abast, i en tot cas quan s’hagin donat circumstàncies que l’aconsellin, s’ha sotmès a les proves prescrites per a comprovar si està o ha estat contagiat per COVID-19.

6. Que és coneixedor i accepta i assumeix que, en l’actual estat, existeix un objectiu risc de contagi de COVID-19 amb les conseqüències que d’això es poguessin derivar per a la seva persona en termes de salut.

7. Que accepta que la FAIB adopti les mesures o decisions que siguin precises en favor d’establir un raonable escenari de seguretat en la competició per a dotar a la prova d’un entorn segur en termes d’evitar contagis per COVID-19.

8. Que, en cas de resultar contagiat per COVID-19, exonera a la FAIB de qualsevol responsabilitat en relació amb els possibles danys o perjudicis que poguessin derivar-se per a la seva persona.

9. Que el participant accepta que quan s’arribessin a adoptar mesures o decisions per part de la FAIB amb l’objectiu de preservar la salut de les persones en el curs de la competició, no es podran considerar incomplides les obligacions essencials de l’organitzador, per la qual cosa no es podrà exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions o devolució de preus o imports en concepte d’inscripció o drets de participació o costos en què hagués incorregut l’esportista i/o el seu club.

10. Que el participant accepta que si es mostrés per la seva part una conducta o comportament d’inobservança o incompliment de les ordres i instruccions del personal d’organització en relació amb les mesures de seguretat evitar contagis per COVID-19, podrà ser exclòs o desqualificat de l’esdeveniment per decisió de qui actuï com a autoritat esportiva (jutge, àrbitre, delegat o tècnic).

11. Que el participant accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades en l’apartat anterior s’entenen sense perjudici d’altres responsabilitats que aquell o aquella pogués arribar a assumir davant les autoritats competents (inclosos els òrgans disciplinaris federatius) a conseqüència d’una conducta o comportament d’inobservança o incompliment de les ordres i instruccions que siguin aplicable, bé en l’àmbit esportiu-federatiu, bé en altres àmbits diferents.

12. En cas de ser el participant menor d’edat, la persona indicada com a pare, mare, tutor o tutora legal del mateix es compromet al fet que el menor llegeixi, entengui, accepti i compleixi totes les clàusules anteriors; sent seva tota la responsabilitat, en ser el seu responsable legal, en el cas que no sigui així.

Consentiment